fbpx

12- Müdür Ataması(A.Ş.)

Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla;

1. (13.1)Dilekçe(Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Noter onaylı (13.2)Yönetim Kurulu Müdür Ataması Kararı( 1 asıl 2 fotokopi ),

3. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin (13.3)görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

a) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

b)Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; ekinde noter onaylı Pasaport çevirisi(2 adet asıl) -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl)  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi aslı eklenmelidir.

4.Müdürlerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ),

b) Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğrafı (4 adet),

d) Seçilen müdürün Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen unvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

Notlar:

 (a)Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

(b) ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE KARARA;

 “-Şirket müdürlüğüne ……….yıl için  ……………………………………….. ticaret adresinde faaliyet gösteren ……………………………………………… ŞİRKETİ (VergiNo:…….;MersisNo:………………………)  seçilmiş olup şirketi her hususta münferiden/ müştereken (ana sözleşmenin  temsil maddesine göre / ana sözleşmenin temsil maddesinde tadil yapıldı ise temsile ilişkin tadil maddesine göre belirlenir)  ahzukabz temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

-Şirket müdürlüğüne atanan ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  …………………belirlenmiştir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor