21- Tasfiyeden Dönüş(A.Ş.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):

Genel Kurul. TTK nın 548 inci maddesi uyarınca tasfiyeden dönmeye karar verebilir. Bu durumda tasfiye memurları aşağıdaki belgeler ile tescil isteminde bulunurlar.

 GEREKLİ EVRAKLAR

1) (21.1) Dilekçe ( Tasfiye memurlarınca imzalanır)

2) Noter onaylı Tasfiyeden dönülmesine ilişkin (21.2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı(TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) ( 1 asıl 2 fotokopi )

3)(21.3)Hazır Bulunanlar  Listesi (1 asıl-1 fotokopi)

4) Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair(21.4)tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK 548/3)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (21.5)(Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

6) (21.6)Yönetim Kurulu Gündem Kararı  ( 2 fotokopi)

7) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.