fbpx

21- Tasfiye Sonu Kapanış(A.Ş.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):

GEREKLİ EVRAKLAR

1) (22.1)Dilekçe ( tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)

2) Noter Onaylı (22.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) ( 1 asıl 2 fotokopi )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (22.4)(Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl-1 fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda (22.5)Yönetim Kurulu Gündem Kararı(2 fotokopi) ve varsa  gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

6) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Memuru bilançonun  altına  “Şirketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur” ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sonulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanı imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alınan damga vergisi makbuzu alınız.

Not: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren şirketler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren şirket için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.