3- Merkez Nakli(A.Ş.)

1.Tüzel Kişiler için  (3.1)Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 
2. (3.2)Meslek Grubu Listesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 
3.  (3.3)Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanmış), 
4. Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı şirket anasözleşmesi ile birlikte şirkette yapılan değişikliklere ilişkin belgeler ve bunların yayımlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri (1 takım onaylı asıl – 1 takım fotokopi)

b)Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

5.Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin  (3.4)Yönetim Kurulu Kararı (2 asıl), 
6. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin  (3.5)Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi veya toplantı başkanlığı tarafından onaylı)  (2 adet asıl),
7. Merkez nakline ilişkin genel kurul toplantı evrakları; 
a) Noter onaylı  (3.6) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı) (2 adet asıl ), 
b) (3.7) Hazır Bulunanlar Listesi aslı, 
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (3.8) (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)(1adet  asıl-1adet  fotokopi) 
ç) Yönetim Kurulu Gündem Kararı (2 fotokopi)
d) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

8. Bütün ortakların ve yetkililerin; 
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ), 
b) E Devletten alınan veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl), 
c) Fotoğrafı (4 adet) 

9. Temsile yetkili yönetim Kurulu üyelerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş, Ticaret Sicil Müdürlüğünde onaylanmış imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

10.Oda kaydı için 1 adet İMZA SİRKÜSÜ fotokopisi (yoksa imza sirkülerinin fotokopisinin odaya verileceğine dair  (3.9)TAAHHÜTNAME

NOT:http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.