fbpx

4- Ana Sözleşme Değişikliği(A.Ş.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 71)

1. (4.1)Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 
2. Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı (4.4) Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı(TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)  (1 asıl – 2 fotokopi)
3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin noter onaylı (4.2)Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl – 2 fotokopi), 
4. Değiştirilen şirket sözleşmesinin yeni şeklini gösteren  (4.3) tadil metni (Bakanlık Temsilcisi veya toplantı başkanlığı tarafından onaylı) (2 asıl )

6) Çağrılı genel kurullarda (4.7)Yönetim Kurulu Gündem Kararı (2 fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)
7) Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı, 

8) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (4.6)(Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)

6. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği. 
7. Amaç-Konu değişikliği yapılıyorsa; yukarıda belirtilen evraklar ile Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edilir, tescil işlemi gerçekleştikten sonra alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile birlikte bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden gerekli güncelleme yaptırılır. Güncelleme sonrası aşağıda belirtilen evrakların tamamlanarak Odamıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.
a) (4.8) Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
b)  (4.9)Meslek Grubu Listesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
c) Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren mükellef görüntüleme belgesi aslı.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.