fbpx

5- Olağan Genel Kurul Bağımsız Denetçi Seçimi(A.Ş.)

1. (5.1)DİLEKÇE(Yönetim kurulu tarafından imzalanmış)

2. Genel kurul toplantı evrakları;

a. (5.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) 1 asıl 1 fotokopi

c. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (5.4)(bakanlık temsilcisi zorunlu olan anonim şirketler için)

d. Çağrılı genel kurullarda 5.5 Yönetim Kurulu Gündem kararı(2adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. (Çağrısız genel kurullar için gündem kararına gerek yoktur.)

e. Genel Kurulda yönetim seçimi var ise görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı (5.6)Yönetim Kurulu Kararı (1 adet asıl – 1 fotokopi)

g. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyanları(TSY Madde 69/h) (5.7)beyan belgesi,

Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) ile ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

h. Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin; 
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ), 
b) E Devletten veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl), 
c) Fotoğrafı (4 adet), 
d) Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

i. Görüşüldü ise “ (5.8) Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” (1 adet asıl) (yönetim kurulunun adı, soyadı , t.c. numaraları ve imzalarının olması gerekmektedir.)      

j. Bağımsız denetime tabi şirket statüsünde ise seçilen denetçinin; Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin (5.9) denetçinin beyanı (TSY Madde 108/4) (1 asıl) ile bağımsız denetçilik belgesi fotokopisi

        -Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı alınmadan, denetçi tescil edilmez (TSY Madde 108/4)

        -Tescilde Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir (TSY Madde 108/5).

         -Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi tescil edileceğinden Genel Kurul kararında veya beyanda bu bilgilerin yer alması zorunludur.  (TSY Madde 108/5)

k)13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleyen SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR Yönetmelik’in  5. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca açılacak internet sitesinin yönetim organı tarafından alınacak kararla Ticaret Sicili Müdürlüğümüze tescil ettirilmesi gerekmektedir. 

Notlar:

(a) Bakanlık temsilcisinin katılmadığı genel kurullarda, şirketin ortaklık durumunun kontrol edilebilmesi için PAY DEFTERİNİN Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

(b) Görev Dağılımı kararında yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numaraları) belirtilmelidir.

 (c) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

(d) Tüzel kişi ortağın yönetim kuruluna seçilmesi halinde; tüzel kişi adına imza atacak, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair noter onaylı tüzel kişinin yetkili organ kararı.

Yönetim kurulunun alacağı görev dağılımı kararında aşağıdaki ibarelerin yer alması gerekmektedir.

“-Yönetim kurulu başkanlığına/başkan vekilliğine/üyeliğine ………………………… ŞİRKETİ seçilmiştir.

-Yönetim kuruluna seçilen …………………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  …………………belirlenmiştir.”

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

TESCİLE TABİ OLMAYAN GENEL KURUL

1. (5.10)DİLEKÇE (YÖNETİM KURULU TARAFINDAN İMZALANMIŞ)

2. GENEL KURUL TOPLANTI EVRAKLARI

a. Noter onaylı  Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı 1 asıl 1 fotokopi)

b. Çağrılı genel kurullarda  Yönetim Kurulu Gündem kararı(2adet fotokopi) ve varsa güdnemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)