fbpx

1- Yeni kuruluş(LTD.)

LİMİTED ŞİRKET YENİ KAYIT

1. Tüzel kişiler için  (1.1) ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Müdürler tarafından imzalanmış)

2.  (1.2) MESLEK GRUBU LİSTESİ (Müdürler tarafından imzalanmış)

3.  (1.3) DİLEKÇE (Müdürler tarafından imzalanmış)

4.  Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından onaylanmış  Limited Şirket anaözleşmesi (3 adet asıl)

5. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 adet asıl),

6. Ortak ve müdürlerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

b) E devletten alınmış veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl)

c)  Fotoğraf (4 adet)

7. Şirket müdürü veya müdürlerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünce  onaylanmış imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz İmza beyanının sicil müdürlükleri tarafından çıkarılacağına dair 1.4 resmi gazete

9. Oda kaydı için 1 adet İMZA SİRKÜSÜ FOTOKOPİSİ .(İmza sirkülerinin fotokopisinin odaya verileceğine dair  (1.5)TAAHHÜTNAME)

10. Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

11. Ayni sermaye konuluyor ise;

a-Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

b-)Konulan ayni sermayenin üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

c-)Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerinin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

12. Limited Şirketlerde kuruluş tescilinden önce bankaya bloke ettirilen sermayenin 1/4 ünün ödenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca rekabet kurumu için bankaya yatırılan on binde dört ücreti odamız tarafından tahsil edilmektedir.

13. Tüzel Kişilik Ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun/anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (2 asıl) bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirteceklerdir. Merkezi Kumluca sicil bölgesi dışında ise son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (1 adet asıl)

b) Tüzel kişilin en son anonim şirketin yönetim kurulu/limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet)

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin E devletten veya muhtardan onaylı ikametgâh belgesi aslı (2 adet)

e) Tüzel kişiliğin temsilcisine ait fotoğraf (4 adet)

14. YABANCI UYRUKLU ORTAK VE MÜDÜR VARSA

A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl,1 fotokopi); adresi yurtdışında ise adresi gösterir  (1.6)Beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

– Fotoğrafı (4 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)

B-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

– Şirketin güncel; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

İştirak kararı veya vekâletname. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda veya vekâletnamede  şirkete kurmak için gerekli evrakları imzalamaya ve kurulucak şirkete temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

– Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

– Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

     * Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (2 adet asıl)

     * Fotoğrafı (4 adet)

     * Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

     * Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl,) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir (1.6)Beyan

NOTLAR:

1. Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır.

2. Limited Şirketlerde şirket müdürünün en az birinin şirket ortağı olması zorunludur.

3. Birden fazla müdür olması halinde ortak olup olmadığına bakılmaksızın müdürlerden birisi Müdürler Kurulu Başkanı olmak zorunludur.

4- Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

5-Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

6- İkametgâh adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir.(2 Adet asıl) 

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.