3- Merkez Nakli(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, şirketin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği ile bunların yayımlandığı Sicili Gazeteleri (1 takım onaylı asıl – 1 takım fotokopi)

b)Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesinin sicil müdürlüğünce onaylı örneği  (1 adet asıl-1 adet fotokopi)

c)Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

2) Tüzel Kişiler için (3.1)ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Müdürler tarafından imzalanmış)

3)(3.2)MESLEK GRUBU LİSTESİ (Müdürler tarafından imzalanmış)

4)(3.3) DİLEKÇE (Müdürler tarafından imzalanmış)

5) Bütün ortak ve yetkililerin;

a) T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

b) Muhtardan veya E Devletten çıkarılan ikametgâh belgesi (2 adet asıl)

c) Fotoğraf (4 adet)

d) Kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı Türkçe tercüme edilmiş pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)

6) Noter onaylı (3.4) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 asıl) ile Merkez nakli (3.5)tadil metni ( 2 adet asıl)

7) (3.6)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.)

8) Çağrılı genel kurullarda (3.7)Gündem Kararı (2 adet fotokopi)

9) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

10) Şirket müdürü veya müdürlerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde  onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl- 1 adet fotokopi).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.) 

 11) Oda kaydı için 1 adet İMZA SİRKÜSÜ FOTOKOPİSİ aslı.(İmza sirküsün fotokopisinin odaya verileceğine dair  (3.8)TAAHHÜTNAME)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.