16- Şube Müdür Tayini(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

1) (16.1) Dilekçe

2) Noter onaylı (16.2)Müdürler Kurulu Kararı  veya (16.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı   ( 1 asıl 1 fotokopi )

3) (16.4)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise – 1 adet asıl-1 adet fot.)

4) Çağrılı genel kurullarda (16.5)Gündem Kararı (Genl Kurul Kararı alındı  ise – 2 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı  ise )

6) Seçilen müdürün Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen unvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7) a)Seçilen Müdürün fotoğrafı (4 adet) b)T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet) c)Muhtardan veya E devletten ikametgah belgesi (2 adet asıl)

8) Oda İçin imza sirküsü fotokopisi (1 adet)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Notlar:

a) Seçilen müdür yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

b) Bir tüzel kişinin şube müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

c) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ