21- Tasfiye Başlangıç(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86):

GEREKLİ EVRAKLAR

1) ( 21.1)Dilekçe (Müdür tarafından kaşeli imzalı)

2) Tasfiye genel kurul kararına dayanıyorsa noter onaylı (21.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 adet asıl)

Tasfiye Başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği(1 asıl – 1 fotokopi)

3) (21.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 fotofopi)

4) Çağrılı genel kurullarda (21.4)Gündem Kararı (2 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

6) Tasfiye memurunun “Tasfiye Memuru ” ünvan ile şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş  imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7)Tasfiye memurlarının 2 adet nüfus cüzdan fot., 4 adet resim,2 adet muhtar veya E devletten ikametgah belgesi

8) (21.5)Alacaklılara çağrı ilanı

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

1: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536)

2: Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan (21.6)Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

3-Şube kaydı olması halinde şubelerin kapanışı için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.