9. TASFİYEYE GİRİŞ

TASFİYE GİRİŞ

2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl – 2 fotokopi) İndir

4) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

5) Yönetim Kurulu Gündem Kararı,(2 adet fotokopi) ve varsa Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs. aslı

7) Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

b) Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl)

c) Fotoğraf (4 adet)

d) Değişen yönetim kurulu üyelerinin “tasfiye halinde” ibaresi yer alan kooperatif unvanı altında düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış imza beyannamesi (1 adet asıl).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

e) Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresi yer alan kooperatif unvanı altında düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış imza beyannamesi (1 adet asıl).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

8) Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan )  (Kooperatif yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı). Ayrıca,  Kooperatif Ana sözleşmesinde yer alıyor ise alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan) tasfiyeye giriş tescil işlemleri bittikten sonra mahalli gazetede de yayınlanması gerekmektedir. İndir

6. Tasfiyeye giriş bilançosu (tasfiye kurulunca / memurunca imzalanmış 2 asıl)

NOT: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-536)