Facebook

Ticaret ve Sanayi Birimimizin verdiği hizmetler.

 • İç piyasa fiyatları hakkında olabilecek sorulara, yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda verilecek cevap yazılırını hazırlamak,
 • Onayı istenen faturalarda (Tıbbı Malzeme Faturaları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Satın Aldıkları Mal ve Hizmetle ilgili Faturalar) yer alan maddelerin fiyatlarının rayice uygun olup olmadığını araştırmak ve uygun olanların onayı için gerekli işlemleri yürütmek,
 • Tek imalatçı Belgesi ve Yed-i Vahit Belgesi düzenlemek,
 •  Ücret Tarifelerinin Onaylanması,
 • Özel İmalat statüsünde olan fatura muhteviyatının bilirkişi atanması ile onaylanması,
 • Odanın sorumluluk sahası içerisindeki Menkul ve Gayri Menkullerin Değerlerinin Tespitinin yapılması,
 • İthalat, ihracat, ihracatı teşvik, gümrük ve kambiyo mevzuatlarının düzenli olarak takip etmek, bu konularda bilgi almak üzere Oda'ya başvuran üyelere yazılı ve sözlü güncel bilgiler vermek,
 • Uluslararası fuarları izlemek, fuar sistemleri ve modelleri hakkında araştırma yapmak,
 • Yurtdışı ulusal ve uluslararası fuarları bilgi bankasında toplamak, ilgili Üyelerin bilgisine sunmak,
 • Servis bünyesinde Oda tarafından gerçekleştirilen yurt dışı geziler ile uluslararası ve ulusal fuarları ve sergileri organize etmek,
 • İmalatçı Üyelerimizin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Birliğe gönderilmesi, bunlara dayanılarak belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Mahkemelerin bilirkişi taleplerini Oda Meclisi'nce seçilen bilirkişi ve hakem listelerinden belirleyip bildirmek,
 • İş makinalarının tescil ve tasdik işlemlerini yapmak ve bu konuda gerekli bilgileri ilgili mercilere bildirmek,
 • Mücbir Sebep Belgesi Düzenlemek,
 • Meclis, Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri'nce kararlaştırılan araştırma ve incelemeyi, görüş belirlemeyi gerektirmeyen konularda bölgesel ve mesleki sorunlara ilişkin rutin yazışmaları yerine getirmek,
 • Diğer servislerden gelen ve meslek komitelerinin görüşüne ihtiyaç duyulan konuları komitelerin toplantı gündemine almak, kararlarını ilgili servislere iletmek,
 • Mahkeme'nin ticari uyuşmazlık konularındaki bilgi talepleri ile vergi incelemelerine esas olacak ticari örf ve adetlerin bildirilmesine ilişkin evrakları meslek komitelerinden bilgi alarak cevaplamak,
 • Oda Meclisi tarafından alınmış fire-zayiat ve ticari teamül kararlarını, talep sahiplerine yazılı olarak bildirmek,